POZN. Stanovy združenia ZPVV si tiež môžete stiahnuť v PDF súbore v sekcii na stiahnutie


Stanovy Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov

 

ČLÁNOK I
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

Oficiálna skratka názvu je „ ZPVV“.

 1. Sídlom združenia je: Radničné námestie č. 9, 902 01 Pezinok 

ČLÁNOK II
Cieľ činnosti

Cieľom činnosti občianskeho združenia je šírenie a dopĺňanie nových poznatkov a zachovávanie tradícií v oblasti vinohradníctva a vinárstva.

 

ČLÁNOK III
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia pri napĺňaní jeho cieľov je najmä:

1.)

 • rozvoj vinohradníctva, vinárstva a miestnych tradícií na území mesta Pezinok a v jeho okolí
 • rozvoj dobrovoľníctva v občianskych komunitných aktivitách zameraných na revitalizáciu vinohradníckej krajiny a vinárstva
 • organizovanie spoločných brigád členov ZPVV, občanov a dobrovoľníkov so zameraním na revitalizáciou vinohradníckej krajiny
 • presadzovanie zásad ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej malokarpatskej vidieckej krajiny
 • organizovanie súťažných a nesúťažných degustácií a prezentácií vín pre verejnosť
 • organizovanie odborných seminárov, prednášok a  kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri podnikateľskej činnosti pre členov
 • praktické zaškolovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách
 • organizovanie tematických zájazdov na výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, získavanie skúseností v známych vinohradníckych regiónoch
 • spolupráca a nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností s inými partnerskými združeniami a organizáciami zastupujúcimi záujmy vinohradníkov a vinárov
 • spolupráca s miestnou samosprávou
 • pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva, vinárstva a podnikateľskej činnosti

2.) doplnkovým predmetom činnosti v záujme efektívnejšieho a účinnejšieho využívania majetku združenia a odborného potenciálu členov je:

 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • reklamná a propagačná činnosť
 • vydávanie a rozširovanie odbornej dokumentácie, publikácií, tematicky určených na šírenie a sprostredkovanie osvety, objasňovania a prezentácie poznatkov z oblasti vinohradníctva a vinárstva

Takto získané zdroje sú určené  na podporu a skvalitnenie činnosti združenia.

ČLÁNOK IV
Členstvo

 1. Členom združenia sa môžu stať:
  a) všetky domáce a zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia, predovšetkým samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí podnikajú na území mesta Pezinok a jeho okolí vo vinohradníctve a vinárstve
  b) vinári a iné fyzické osoby
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením zápisného poplatku.
 4. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.
 5. Zánik členstva:
  a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
  b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení v prípade hrubého porušenia stanov združenia alebo nezaplatenia členského príspevku do 10 dní po opätovnom upomenutí
  c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
  d) zánikom združenia

ČLÁNOK V
Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo najmä:
  a) podieľať sa na činnosti združenia
  b) voliť a byť volený do orgánov združenia
  c) predkladať návrhy a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o vysvetlenia a stanovisko
  d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia
 2. Povinnosti člena združenia sú:
  a) dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia
  b) platiť určené členské príspevky ročne, najneskôr do 31.marca príslušného roka
  c) chrániť záujmy združenia a nepoškodzovať svojou činnosťou dobré meno združenia ako i jednotlivých členov združenia
  d) ochraňovať majetok združenia

ČLÁNOK VI
Orgány združenia 

 1. Orgány združenia sú:
  a) valné zhromaždenie
  b) predsedníctvo
  c) predseda
  d) revízna komisia.
 2. Volebné obdobie orgánov združenia je 5 rokov.

ČLÁNOK VII
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
  b) volí a odvoláva členov predsedníctva
  c) volí a odvoláva predsedu združenia
  d) volí a odvoláva členov revíznej komisie
  e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  g) rozhoduje o zrušení združenia
  h) stanovuje a schvaľuje výšku členského príspevku na základe návrhu predsedu
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak do tridsať minút od začiatku valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, zvolá predsedníctvo nové valné zhromaždenie, ktoré je uznášania schopné, ak je prítomných minimálne desať členov združenia.
  Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov v prípadoch podľa čl. VII ods.2) písm. a, g . V ostatných prípadoch valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
 5. Z valného zhromaždenia sa spracuje zápisnica.

ČLÁNOK VIII
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 1. Predsedníctvo má sedem členov, ktorých funkčné obdobie trvá päť rokov. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda.
 2. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 3. Predsedníctvo najmä:
  a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
  b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
  c) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia
  d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
  e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
  f) volí podpredsedu a pokladníka z členov predsedníctva

ČLÁNOK IX
Predseda

 1. Štatutárnym orgánom združenia sú predseda združenia a podpredseda združenia, ktorí samostatne zastupujú združenie navonok. Podpredseda združenia zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti, alebo koná za združenie vo veciach (agendách) určených mu rozhodnutím predsedníctva.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
 3. Zvoláva a vedie rokovanie valného zhromaždenia.
 4. Riadi činnosť združenia, organizuje hospodársku a administratívnu agendu.
 5. Vedie účtovníctvo združenia.

ČLÁNOK X
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda komisie. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou prítomných členov.
 3. Revízna komisia najmä :
  a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie
  b) kontroluje dodržiavanie stanov združenia.


ČLÁNOK XI
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojom majetku sú najmä:
  a) zápisné a členské príspevky
  b) príspevky a dary od fyzických a právnických osôb
  c) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
  d) príjmy zo základného a doplnkového predmetu činnosti
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 4. Za evidenciu majetku a peňažných prostriedkov zodpovedá pokladník.

ČLÁNOK XII
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
  b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení
 2. Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zostatok majetku sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

ČLÁNOK XIII

 1. V ostatnom platia ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra SR.

 

Stanovy ZPVV boli registrované: 10. 7. 1995 na Ministerstve vnútra SR

Aktualizované stanovy ZPVV boli registrované: 27. 9. 2017 na Ministerstve vnútra SR