Trocha z histórie združenia

 

„1494, v deň Svätej Trojice, sme my, Slávne Bratrstvo cechu vinohradníckeho od Jeho Milosti Pána Šimona Grófa Pezinského a Svätojurského boli svobodným listom, v zmyslu originálu pod jeho pečisťou privilegovaní a oslobodení“. Takýmto textom začína preambula stanov Pezinského vinohradníckeho cechu z roku 1494. Už v tomto období existovala v Pezinku stavovská profesná organizácia presadzujúca záujmy vinohradníkov smerom k mestským autoritám a upravujúca vnútorné vzťahy jej členov. Svedčí to o veľkom význame vinohradníctva a vinárstva v meste Pezinok a jeho vplyve na život obyvateľstva.

 

Vznik združenia pezinských vinohradníkov a vinárov (ZPVV)

 

Snaha nadviazať na dlhoročnú tradíciu vinohradníckych spolkov v Pezinku i celej Malokarpatskej oblasti bola zavŕšená ustanovujúcim valným zhromaždením Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 10. 7. 1995. Myšlienka obnovenia tejto tradície vznikla na pravidelných diskusných stretnutiach, ktoré inicioval Mestský úrad v Pezinku, ako prirodzená potreba malých a stredných vinohradníkov a vinárov mať vlastnú organizáciu presadzujúcu ich spoločné záujmy. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov má ambície svojou činnosťou postupne prispievať k zvyšovaniu úrovne vinohradníctva a vinárstva v Pezinku i v celej Malokarpatskej oblasti.

 

Slová našej predsedníčky

Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku začalo v 90. rokoch postupne upadať, mnohé vinohradnícke oblasti ostali zanedbané a začali sa postupne likvidovať vinohrady. To bol hlavný dôvod prečo sme založili Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov.

Snažíme sa pomocou brigád a dobrovoľníctva postupne revitalizovať vinohradnícku krajinu, podporujeme zachovanie miestnych vinárskych tradícii na území mesta Pezinok a v jeho okolí, presadzujeme zásady ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej malokarpatskej vidieckej krajiny.

Ing. Oľga Bejdáková

Predsedníčka združenia

Činnosti, podujatia, aktivity

 

Hlavnou náplňou činnosti je:

 • rozvoj vinohradníctva, vinárstva a miestnych tradícií na území mesta Pezinok a v jeho okolí
 • rozvoj dobrovoľníctva v občianskych komunitných aktivitách zameraných na revitalizáciu vinohradníckej krajiny a vinárstva
 • organizovanie spoločných brigád členov ZPVV, občanov a dobrovoľníkov so zameraním na revitalizáciou vinohradníckej krajiny
 • presadzovanie zásad ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej malokarpatskej vidieckej krajiny
 • organizovanie súťažných a nesúťažných degustácií a prezentácií vín pre verejnosť
 • organizovanie odborných seminárov, prednášok a  kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri podnikateľskej činnosti pre členov
 • praktické zaškolovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách
 • organizovanie tematických zájazdov na výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, získavanie skúseností v známych vinohradníckych regiónoch
 • spolupráca a nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností s inými partnerskými združeniami a organizáciami zastupujúcimi záujmy vinohradníkov a vinárov
 • spolupráca s miestnou samosprávou
 • pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva, vinárstva a podnikateľskej činnosti

 

zpvv-pomozme-vinohradom-rekonstrukcia-kamenice-16

Hlavné podujatia organizované združením ZPVV sú:

 • Vínne trhy Pezinok (každoročne v apríli)
 • Víno a levanduľa  (každoročne prvú sobotu v júli)
 • Svatomartinské požehnanie mladého (každoročne v 11.novembra)
 • Pravidelné brigády zamerané na revitalizáciu pôvodných kameníc, čistenie vodných kanálov a komunikácií vo viniciach (viackrát ročne v jarnom a jesennom období) 

Aktívna účasť členov ZPVV na podujatiach organizovaných Mestom Pezinok a partnerskými združeniami:

 • Pezinské vínne pivnice
 • Pezinské viechy
 • Malá vínna ulička
 • Chute Malých Karpát
 • Otvorené pivnice na sv. Urbana
 • Vinobranie
 • Deň vo vinohrade
 • Deň otvorených pivníc
 • Fyzulnačka
zpvv-cyklopromenada-pezinok
zpvv-vinobranie-pezinok-sprievod

Výsledky činnosti združenia

 

 1. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Mestom Pezinok, Mestským podnikom služieb, podnikateľmi a občanmi mesta organizuje od roku 2010 brigády pod názvom „Pomôžme Vinohradom“ vo vinohradníckych lokalitách Pezinka. Revitalizujeme zanedbané pôvodné cesty, runy, kamenice, vodné toky a melioračné kanály. Likvidujeme náletové porasty vo vodných tokoch, vysádzame stromy, kvety, trávu, budujeme prístrešky, odpočívadlá a lavičky. Členovia združenia a účastníci brigád dobrovoľne, bezplatne vo voľnom čase odpracovali už množstvo hodín aby tak skrášlili okolie Pezinka pod Starou horou.
 2. Združenie vypracovalo pasportizáciu obrobenosti vinohradov. Spolu s Mestom Pezinok sme oslovili a upozornili vlastníkov zanedbaných a spustnutých viníc na povinnosť starať sa o poľnohospodársku pôdu a možné postihy za zanedbanie tejto povinnosti.

V zmysle platného zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek

1, Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004  podľa § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010 kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erozií a zachovávanie terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.

V navrhovanom územnom pláne mesta Pezinok vinice ostávajú zachované a nepočíta sa z ich využitím na stavebné pozemky. Množstvo vinohradníkov v Pezinku ma záujem udržať vinohrady, vysádzať a zachovať dedičstvo našich predkov.

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky. Sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody.

Združenie pravidelným upozorňovaním a zverejňováním tejto  povinnosti naštartovalo záujem majiteľov o vinohradnícke plochy a ich obnovu.

 

Ing. Oľga Bejdáková

Predsedkyňa ZPVV