Na základe podnetu Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a komisie vinohradníctva pri MsÚ sa pripravuje obhliadka a pasportizácia viníc v katastri mesta Pezinok.

 

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú:

  • zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky.
  • útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody.

 

Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy  aby v priebehu nastavajúceho vegetačného obdobia vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle nižšie uvedeného zákona 220/2004.

 

V zmysle platného zákona 220/2004 Z z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek

1, Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

 

Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010 kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erozii a zachovávanie terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.

 

Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podľa § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

 

V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovujúci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií. Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný finančný postih.