Pomôžme vinohradom – Revitalizácia kamenice pod Starou Horou

V roku 2017 združenie realizovalo I. etapu úspešného projektu revitalizácie kamenice pod Starou horou v Pezinku. Revitalizovali sa zanedbané historické kamenice v Pezinku v lokalite stará hora.

 

V roku 2018 združenie plánuje pokračovať II. etapou projektu revitalizácie kamenice na širšom území.

V súčasnej dobe pripravujeme II. časť projektu revitalizácie kamenice. Riešené územie kamenice je čiastočne zbavené od náletových a chorých drevín. Prostredie je nutné dôkladne dočistiť. Jednotlivé úseky kamenice sú úplne alebo čiastočne deštruované. Nutné sú terénne úpravy a vyčistenie pozemku. Na tieto práce bude nadväzovať stavebná činnosť s cieľom zrekonštruovať  dochované kamenice, odkryť zanesené  kamenné stienky, dovoz kameňa, dobudovanie časti kameníc tradičným spôsobom. V lokalite sa nachádza  kamenný výklenok v ktorom plánujeme vybudovať kryté odpočívadlo  z tradičných materiálov a doplniť sedením pre turistov. Prístrešok bude slúžiť ako odpočívadlo pre všetkých návštevníkov lokality.

Na vyvýšenej centrálnej časti kamenice plánujeme postaviť sochu patróna vinohradníkov Svätého Urbana, ktorý bude historicky vhodne zakomponovaný do daného územia.

Celé riešené územie plánujeme vysadiť tradičnými ovocnými drevinami so zabezpečením proti ožeru lesnou zverou.

Cieľ tohto verejno prospešného projektu je  zachovanie vinohradníckych tradícií, rozvoj vinohradníctva, povzbudenie miestnej vinohradníckej komunity, rozvoj turistiky, kultúry, športu a podnikateľského prostredia v regióne.

Hlavné ciele projektu revitalizácia kamenice pod Starou horou v Pezinku časť II riešime:

  1. vyčistenie územia od náletových a chorých drevín, terénna úpravu územia,
  2. stabilizácia a obnova pôvodných kameníc, dobudovanie chýbajúcich a zničených častí kamenných oporných stienok,
  3. výstavba sochy patróna vinohradníkov Svätého Urbana,
  4. vybudovanie drevených prístreškov a odpočívadiel,
  5. osadenie drevených lavičiek,
  6. výsadba tradičných ovocných stromov, ozelenenie celého riešeného územia tradičnými drevinami,

 

Historické kamenice pod Starou horou v Pezinku sa nachádzajú v jedinečnej Malokarpatskej vinohradníckej lokalite. Revitalizované územie umožňuje široký pohľad na mesto a jeho okolie, vyhliadku na okolité vinohrady a prírodu. Toto miesto je ľahko prístupné z centra mesta, keďže pod Starú horu vedie účelová asfaltová komunikácia. V uvedenej lokalite sa nachádza časť značeného vinohradníckeho náučného chodníka, ktorý prechádza pezinskými vinohradmi a vinicami. Vinohradnícky chodník je často využívaný turistami a bežcami, je cieľom prechádzok obyvateľov mesta, pričom je bezpečný pre rodiny s deťmi.

Je významným turistickým cieľom a centrom počas organizovania podujatí ako Víno a levanduľa, Deň vo vinohrade, Ochutnávky pod hviezdami. Je na trase pripravovanej vinohradníckej cyklotrasy medzi Bratislavou a Trnavou. Lokalita je prístupná celoročne s obmedzením v čase oberačiek. ZPVV a mesto Pezinok má záujem o riadený a koordinovaný pohyb návštevníkov v tejto lokalite v čase zberu hrozna.

V chotári pezinských vinohradov sa pravidelne koná veľa zaujímavých akcií, ktoré priťahujú do regiónu veľa návštevníkov, čo v neposlednej rade prispieva aj k vyššej miere využívania služieb lokálnych podnikateľov a rozvíjaniu celého regiónu.

V blízkosti revitalizovaného územia sa nachádza významný jazdecký areál v ktorom sa každoročne usporadúva niekoľko významných medzinárodných jazdeckých podujatí. Taktiež sa v blízkej lokalite buduje zimný štadión a miesto sa stáva celoročne atraktívnym prostredím. Komplexne upravená lokalita viac zatraktívni a rozšíri možnosti využitia  na ďalšie zaujímavé akcie v regióne.

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov rozbieha tiež aktivity na znovuobnovenie starých, zaniknutých vinohradníckych búd, ktoré v minulosti slúžili vinohradníkom. Spojením upravených kameníc a odpočívadiel s týmito vinohradníckymi búdami vznikne zaujímavá lokalita pre turistický ruch. Lokalita pod Starou horou určite prispeje k zviditeľneniu Pezinka a celého malokarpatského regiónu, keďže svojim jedinečným postavením v krajine bude veľkým lákadlom pre všetkých návštevníkov.

Stiahnite si brožúru (PDF) o revitalizácii kamenice pod Starou horou v Pezinku

Výzva na obrábanie vinohradov

Na základe podnetu Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a komisie vinohradníctva pri MsÚ sa pravidlene realizuje obhliadka a pasportizácia viníc v katastri mesta Pezinok.

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú:

  • zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky.
  • útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody.

Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy  aby v priebehu nastavajúceho vegetačného obdobia vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle nižšie uvedeného zákona 220/2004.

 

V zmysle platného zákona 220/2004 Z z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek

1, Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

 

Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010 kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erozii a zachovávanie terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.

 

Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podľa § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

 

V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovujúci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií. Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný finančný postih.

Stiahnite si našu brožúru (PDF) o revitalizácii kamenice (kliknite na obrázok nižšie)